Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

BẢO HIỂM AN TOÀN CHỨNG THƯ SỐ

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM TỔN THẤT CHO KHÁCH HÀNG ĐƯỢC BẢO HIỂM BỞI CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT - BAOVIET INSURANCE, VỚI GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG TỐI ĐA LÊN ĐẾN 5.000.000.000 ĐỒNG KHI SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ CỦA SAFE-CA.


Quyền lợi của khách hàng:

- Được hưởng gói dịch vụ bảo hiểm bởi Bảo hiểm Bảo Việt - Baoviet Insurance, cho những tổn thất bất ngờ xảy ra do lỗi kỹ thuật trong quá trình sử dụng dịch vụ Chữ ký số SAFE-CA dẫn đến các tổn thất ngoài ý muốn.

- Hạn mức áp dụng dịch vụ: Tối đa 5.000.000.000 đồng trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.

- Phạm vi bảo hiểm và miễn thường được quy định bởi hợp đồng bảo hiểm giữa Công ty cổ phần Chứng Số An Toàn và Công ty Bảo hiểm Bảo Việt - Baoviet Insurance.