Chứng thư số SAFE-CA

Dịch vụ chữ ký số thực hiện các giao dịch điện tử:
- Chính phủ điện tử: kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, thống kê...
- Giao dịch thương mại: mua bán, giao dịch ngân hàng, ký kết hợp đồng, văn bản điện tử