Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn đăng Ký V4 Để Khai Container Mã Vạch

Đăng Ký V4 Để Khai Container Mã Vạch

Hải quan điện tử

Để thực hiện đăng ký chữ ký số trong hệ thống V4 để khai Container mã vạch, đơn vị thực hiện như sau: 


Trên máy tính đơn vị yêu cầu phải cài đặt Java mới nhất và phải có trình duyệt web Internet Explorer 8 (IE8) trở lên.

Bước 1: Tải và cài đặt Java

Tải và cài đặt Java từ http://java.com/en/

Cấu hình Java: thêm link http://customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx vào Exception Site List của java

Bước 2: Đăng nhập hệ thống V4

Đơn vị vào link sau http://customs.gov.vn/SitePages/DangKyDoanhNghiepSuDungChuKySo.aspx

Đơn vị nhập “Mã số thuế”“CMT” và mã xác nhận, sau đó nhấn “Xem thông tin”

Sau khi nhấn “Xem thông tin”, xuất hiện cửa sổ “Thông Tin Chứng Thư Số”

(1) Nhấn “Xem thông tin chứng thư số”

(2) Nhấn chọn tên công ty muốn đăng ký

(3) Nhập ngày hết hiệu lực đăng ký giống như Hiệu lực đến ngày

(4) Nhấn “Đăng ký thông tin”

 

Sau khi nhấn sẽ xuất hiện cửa sổ nhập mã pin chữ ký số. 

Sau khi nhập mã pin chữ ký số sẽ báo “Cập nhật thành công”.