CKS - Hướng dẫn cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

Dịch vụ Hải quan điện tử

Để thực hiện cập nhật chữ ký số của đơn vị với chi cục Hải quan, đơn vị thực hiện như sau:

Trên máy tính đơn vị yêu cầu phải cài đặt Java mới nhất và phải có trình duyệt web Internet Explorer 8 (IE8) trở lên.

- Tải và cài đặt Java

Tải và cài đặt Java từ http://java.com/en/

Cấu hình Java: thêm link  http://103.248.160.14/Pages/dn.aspx vào Exception Site List của java

Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

- Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản quản trị để đăng ký thông tin

Đơn vị nhấn “Đăng Nhập”


Đơn vị nhập tài khoản đã đăng ký với hải quan


- Sửa thông tin đăng ký 

Đơn vị nhấn vào mục “II. Sử thông tin đăng ký”, sau đó chọn “1. OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng”.

Xuất hiện màn hình thông tin chung và người sử dụng: Nhấn Tab “Thông tin người khai hải quan”.

Thông tin người khai: nhập Họ tên, số CMND/Hộ chiếu, Email, Chọn ngày hiệu lực (ngày hiện tại).

Nhấn “Đọc CKS”: website hiển thị thông tin chữ ký số ở phần “Thông tin chữ ký số”.

Nhấn “Ghi”  để hoàn tất ghi lại thông tin người khai hải quan.


- Gửi thông tin đăng ký và cấp mật khẩu

a) Gửi thông tin đăng ký:

Nhấn vào mục “IV. Tra cứu”, sau đó chọn “1.0E4001 tra cứu thông tin đăng ký”


Xuất hiện cửa số “1. Tra cứu thông tin đăng ký”

(1) Đánh dấu chọn vào 2 mục “Đăng ký mới” và “Sửa sau phê duyệt”

(2) Nhấn “Tìm kiếm” để tra cứu thông tin đăng ký của người khai hải quan

(3) Hiển thị danh sách các bản ghi tra cứu

(4) Nhấn “Gửi” để gửi bản ghi lên hệ thống hải quan


Sau khi đơn vị nhấn gửi, xuất hiện cửa sổ nhập thông tin gửi:

(1) Nhập thông tin gửi như: người gửi và email

(2) Nhấn “Ký chữ ký số”

(3) Nhấn “Ghi” để hoàn tất quá trình đăng ký chữ ký số

b) Cấp mật khẩu và sao chép thông số kết nối hải quan

Nhấn vào mục “IV. Tra cứu”, sau đó chọn “1.0E4002 tra cứu thông tin đăng ký”