Thời gian làm việc: 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6  &  8:00 - 12:00 sáng Thứ 7  |  Hỗ trợ kỹ thuật: 1900-6154 

CKS - Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên I-VAN iBHXH

Hướng dẫn cập nhật chứng thư số trên I-VAN iBHXH

Bảo hiểm xã hội điện tử

Để cập nhật thông tin chứng thư số trên I-VAN iBHXH, Quý khách vui lòng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

1. Thực hiện cập nhật trên ứng dụng iBHXH™:

Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

Bước 2: Mở ứng dụng iBHXH™.

Bước 3: Trên thanh tiêu đề nhấn vào mục "Hồ sơ điện tử" (1) > "Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN" (2).

Your Picture

Your Picture

Lưu ý: Thông tin chữ ký số đã đăng ký (1) là phần thông tin mà đơn vị đã đăng ký với CQ BHXH trước đó.

Bước 4: Chọn đúng thông tin chứng thư số mới và kiểm tra lại địa chỉ thông tin liên hệ, địa chỉ thư điện tử nhận thông báo với CQ BHXH tại phần Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch (2).

Your Picture

Lưu ý: Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch (2) là phần thông tin mà đơn vị cần cập nhật lại với CQ BHXH.

Bước 5: Nhấn "Nộp" (4) và kiểm tra lại kết quả tại "Kết xuất báo cáo" > "Lịch sử giao dịch".

Your Picture

Your Picture

Lưu ý: Kết quả giao dịch báo Chấp nhận (Thành công) là đã được cập nhật thành công trên hệ thống BHXH Việt Nam.

2. Thực hiện cập nhật trên ứng dụng KySo™:

Bước 1: Cắm USB Token vào máy tính.

Bước 2: Mở ứng dụng KySo™.

Bước 3: Tại giao diện KySo™, Quý khách chọn "iBHXH" (1) > "Thay đổi TT đăng ký GD BHXH điện tử" (2).

Your Picture

Your Picture

Lưu ý: Thông tin chữ ký số đã đăng ký (1) là phần thông tin mà đơn vị đã đăng ký với CQ BHXH trước đó.

Bước 4: Chọn đúng thông tin chứng thư số mới và kiểm tra lại địa chỉ thông tin liên hệ, địa chỉ thư điện tử nhận thông báo với CQ BHXH tại phần Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch (2).

Your Picture

Lưu ý: Thông tin chữ ký số dùng để giao dịch (2) là phần thông tin mà đơn vị cần cập nhật lại với CQ BHXH.

Bước 5: Nhấn "Nộp" (4) và kiểm tra lại kết quả tại mục "Lịch sử giao dịch".

Your Picture

Your Picture

Lưu ý: Kết quả giao dịch báo Chấp nhận (Thành công) là đã được cập nhật thành công trên hệ thống BHXH Việt Nam.