CKS - Hướng dẫn ký số trên văn bản

Hướng dẫn ký số trên văn bản

Hướng dẫn chung

Để thực hiện ký số trên văn bản, Quý khách vui lòng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

  • Ký số thông qua phần mềm Ký số (KySo - TS24, NEACSigner - NEAC, ...)

  • Ký số trực tiếp trên phần mềm PDF (Foxit Reader, Acrobat Reader, ...), Word, Excel, ...

TH1: Ký số bằng phần mềm KySo - TS24

Bước 1: Mở và đăng nhập phần mềm TS24pro --> Mở KySo

Bước 2: Chọn "Hỗ trợ" (1) --> Chọn "Ký hồ sơ khác" (2)

Your Picture

Bước 3: Nhập "Tên hồ sơ" (1) --> Nhấn "..." (2) để chọn văn bản cần ký 

Your Picture

Bước 4: Chọn văn bản cần ký số

Your Picture

Bước 5: Nhấn "Thêm hồ sơ" (1) --> Chọn "Ký" (2) --> Nhấn "Ký điện tử" (3) --> Nhấn "Có" (4)

Your Picture

Lưu ý: Có thể thay đổi hình trên chữ ký và vị trí chữ ký (Nếu muốn)

Bước 6: Chọn đúng tên chủ thể "Chứng thư số" (1) --> Nhấn "Ký" (2)

Your Picture

Bước 7: Nhấn "Chấp nhận" (1) khi hoàn tất quá trình ký số --> Mở "Vị trí lưu hồ sơ" (2) đã ký số

Your Picture

TH2: Ký số trên phần mềm Foxit Reader

Bước 1: Mở hồ sơ cần ký số (PDF) bằng chương trình Foxit Reader 

Bước 2: Chọn "Protect" (1) --> Chọn "Sign & Certify" (2) --> Chọn "Place Signature..."

Your Picture

Bước 3: Tìm đến vị trí cần đặt chữ ký số --> Giữ và rê chuột trái để tạo khung hình thể hiện chữ ký

Your Picture

Bước 4: Chọn đúng thông tin "Chứng thư số" (1) --> Tùy chọn phần thông tin thể hiện khi ký số (2) --> Nhấn "Sign" (3) để tiến hành ký số

Your Picture

Hướng dẫn Bước 4

Your Picture

Lưu ý: Đây là hướng dẫn thiết lập thêm phần thể hiện thông tin khi ký số (2)

Bước 5: Chọn vị trí lưu hồ sơ đã ký --> Nhập mã PIN token để hoàn tất quá trình ký số

Your Picture

TH3: Ký số trên Word hoặc Excel - Hướng dẫn cho phiên bản Office 2010 trở lên

Bước 1: Mở hồ sơ cần ký số (Định dạng .doc, .docx, .xlx, .xlxs) bằng chương trình Word hoặc Excel

Bước 2: Chọn "File" --> Chọn "Info" (1)  --> Chọn "Protect Document" (Word) hoặc "Protect Workbook" (Excel) (2) --> Chọn "Add a Digital Signature" (3)

Your Picture

Your Picture

Bước 3: Nhấn "OK" (Nếu có) --> Chọn đúng thông tin chủ thể "Chứng thư số" (Change) (1) --> Nhấn "Sign" (2) để tiến hành ký số

Your Picture

Bước 4: Nhập "Mã PIN" --> Nhấn "Đăng nhập" để hoàn tất quá trình ký số

Your Picture

Bước 5: Kiểm tra thông tin chứng thư số trên Word hoặc Excel bằng cách: Chọn "File" --> Chọn "Info" (1) --> Nhấn "View Signatures" (2)

Your Picture

Your Picture

Trường hợp đơn vị đang sử dụng USB Token V1 (Màu xám), Quý khách vui lòng sử dụng phần mềm KySo của TS24 để ký cho hồ sơ có định dạng Word (.doc, .docx) hoặc Excel (.xlx, .xlxs).